dr Holy

Polityka Prywatności

 1. KLAUZULA INFFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTA
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, gromadzonych w dokumentacji medycznej, jest Centrum Terapii Holistycznych dr Holy, 45-064 Opole, ul. Kołłątaja 10/2, nr tel. 516 550 330, adres e-mail: centrum@drholy.pl
  Pani/Pana dane osobowe, takie jak: imiona, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, płeć, data urodzenia, informacje o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a więc dlatego, że Administrator ma obowiązek uzyskania tych danych i ujawnienia ich w dokumentacji medycznej na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Pani/Pana dane kontaktowe w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) powołanego Rozporządzenia, tj. na podstawie Państwa zgody. Dane w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail przetwarzane są w celu ułatwienia kontaktu z Panią/Panem, a także w celach marketingowych, w szczególności przypomnienia o wizycie bądź przekazaniu informacji o zmianie terminu wizyty, uzyskania informacji o stanie zdrowia po wykonanym zabiegu, przypomnienia o badaniu okresowym, etc.
 4. Podanie przez Panią/Pana numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne. Podanie pozostałych danych osobowych, wymienionych w punkcie 2 powyżej, jest obowiązkowe na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Odmowa podania ww. danych osobowych jest równoznaczna z niemożnością świadczenia usług medycznych na Pani/Pana rzecz.
 5. Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe, których podanie jest obowiązkowe, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz wymagany przepisami prawa, tj.: dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej papierowej lub elektronicznej – przez okres 20 lat, zdjęcia RTG – 10 lat, dane zawarte w skierowaniach – 5 lat, dane w terminarzu spotkań – 1 rok. Dane o numerze telefonu i adresie e-mail będą przechowywane przez okres 10 lat, jednak nie dłużej, niż do czasu odwołania przez Państwa zgody ma przetwarzanie tychże danych.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych mogą być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów, podpisanych z Centrum Terapii Holistycznych, dr Holy, przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest firma Centrum Terapii Holistycznych dr Holy, tj. w szczególności pracownicy firmy Centrum Terapii Holistycznych dr Holy, oraz osoby współpracujące z firmą (recepcjonistka, pielęgniarka, lekarz) oraz biuro rachunkowe. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Zautomatyzowane przetwarzanie danych wynika z posługiwania się przez Administratora programami do obsługi danych w systemach informatycznych (w tym dokumentacja medyczna w formie elektronicznej).
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru telefonu i adresu e-mail
  Prawo dostępu do swoich danych osobowych
  Prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych
  Prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych
  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  Prawo żądania udostępnienia swoich danych osobowych.
 9. Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe w pkt. 1 powyżej.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.